0%

mac快捷键

窗口操作

隐藏 H

关闭 W

最小化 M

全屏 command + control + F

浏览器全屏(窗口全屏的基础上) command + shift + F

vscode 全局搜索 command + shift + F

显示隐藏文件、文件夹

点击空白处 然后 command + shift + 。

截屏、录屏

command + shift + 5

坚持原创技术分享,您的支持将鼓励我继续创作!

欢迎关注我的其它发布渠道